Brobyggarprojektet en partner och ett nätverk som hjälper dig nå två miljoner konsumenter med en årlig köpkraft om 350 miljarder kronor.

BAKGRUND

Brobyggarprojektet har initierats av Länsstyrelsen i Stockholm med finansiering av Tillväxtverket.

Syftet är ”att de offentligt finansierade företagsfrämjarna ska erbjuda information, rådgivning, finansiering och inkubatorsplatser på lika villkor, och nå grupper som företagsfrämjarna inte når i tillräcklig omfattning idag”. 

I rapporten “Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015–2020” anges att en liten del av företagsfrämjarnas arbete/stöd når personer med utländsk bakgrund. Den föreslår därför att man borde:

Följa upp och förändra fördelningen av resurser. Företagsfrämjande aktörer använder könsuppdelad statistik för att följa upp och förändra hur de fördelar resurser till företagare beträffande kön, etnisk bakgrund, ålder och företagets branschtillhörighet.

Sätta mål och styra med tydliga krav och aktiviteter. Konkreta mål och aktiviteter för att fördela resurser är en del av verksamheten, och utgår från analyser av statistik samt kartläggningar av branscher och deras villkor, utifrån kön, etnisk bakgrund och ålder.

Utforma regelverk så att fler företag kan få finansiering. Regelverk för statligt företagsstöd och annan finansiering utformas så att företag inom alla branscher, oavsett företagsform och företagsstorlek, kan ta del av finansiering.

BROBYGGARE

Med brobyggare menas personer som står med en fot i majoritetssamhället och en fot i sin minoritetsgrupp, med förtroende i båda grupperna.

Brobyggare är företag, föreningar och organisationer som har ett unikt nätverk och kompetens får att nå olika minoritetsgrupper i Sverige.

Brobyggare har också interkulturell och kulturtolkande kompetens, som gör att de kan erbjuda skräddarsydda kommunikationslösningar för att nå minoritetsgrupper. Genom att anlita brobyggare når du ut till en större målgrupp. Det finns mycket att vinna på att nå nya målgrupper – både ekonomiskt, för individen och för samhället i stort.

Projektet fokuserar nu på personer med ursprung i Afrika, Asien samt Syd- och Mellanamerika.

BROBYGGARTJÄNSTER

Följande är exempel på tjänster som våra brobyggare erbjuder (för mer information, se www.brobyggare.org):

 • Identifiera och slussa individer till främjarnas verksamheter
 • Mentorskap till nya och etablerade företagare
 • Språkliga tolktjänster vid t.ex. rådgivning och event
 • Skräddarsydd och anpassad kommunikation
 • Arrangera och stötta vid inspirationsföreläsningar, mässor och event
 • Hitta styrelsekompetens från målgruppen
 • Processledning och modellering vid evenemang
 • Analyser av och behovsinvesteringar hos målgruppen
 • Utbildning för företagsfrämjarnas personal kring bemötande, kulturskillnader och målgruppsanpassning.

LISTA BROBYGGARE

 • Changers Hub
 • The new bie guide
 • Shesupp
 • EIRR – Eritrean initiative for refugee rights
 • Ground Project Sweden
 • Scandinavian Peruvian Chamber of Commerce
 • Ground Project Sweden
 • China-Sweden Business Council
 • USWA
 • Folkets husby
 • Allkompis
 • Epoch Times
 • Latinamerikanska Företagarförbundet
Kontakta oss

För ytterligare information, kontakta processledaren för Brobyggare.org

Rodrigo Garay

rodrigo@workingforchange.se

+46 070 – 631 93 07